promyczek22

39 tekstów – auto­rem jest pro­myczek22.

Z miłości

Ma­luszku,który rośniesz pod moim ser­cem, chce Ci po­wie­dzieć,że jes­tem naj­szczęśliw­szą ko­bietą na świecie,a wiesz dlacze­go? bo po­mimo twych niewiel­kich roz­miarów wpro­wadziłeś do nasze­go życia ty­le miłości,ra­dości,nie możemy się już z Tatą docze­kac kiedy Cię zo­baczy­my,cieka­we do ko­go będziesz po­dob­ny,może będziesz mieć Two­jego Ta­tusia oczy, te piękne zielo­ne oczy w których jes­tem za­kocha­na.Cze­kamy na Ciebie z utęsknieniem.
PS.Two­ja Kochająca Mama 

list
zebrał 1 fiszkę • 6 grudnia 2018, 08:25

Czu­je się spełniona...mam wszys­tko cze­go zaw­sze od życia pragnęłam.Mam kochające­go,przys­tojne­go i naj­lep­sze­go na świecie MĘŻA i co naj­ważniej­sze mam ma­leńkie bez­bron­ne dzieciątko pod ser­cem, które jest cząstką naszej og­romnej MIŁOŚCI. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 grudnia 2018, 08:15

Boisz się,że Cię kiedyś zos­ta­wię, pójdę do in­ne­go...masz rację jak będziesz mnie tak trak­to­wał to odejdę...tak zwyczaj­nie bez słowa odejdę...zos­ta­niesz SAM 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 stycznia 2018, 20:01

Zab­rałeś mi wszys­tko co miałam...zab­rałeś mi uśmiech,ra­dość,miłość...zniszczyłeś mo­je życie...zniszczyłeś mnie... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 stycznia 2018, 19:59

Zra­niłeś mnie...po raz ko­lej­ny ra­nisz tak moc­no, że czuję jak­bym już na­wet od­dychać sa­modziel­nie nie potrafiła... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 stycznia 2018, 19:57

Kim Ty właści­we dla mnie jes­teś? Zna­jomym? Ko­legą? Przy­jacielem? Chlopakiem 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 stycznia 2018, 19:54

Kiedy wreszcie do mnie doj­dzie,że tam milos 

myśl • 25 stycznia 2018, 19:50

I przychodzi ta­ki mo­ment kiedy zda­jesz so­bie sprawę,że Two­je życie po­toczyło się zu­pełnie inaczej,że właści­wie masz wszys­tko do cze­go dążyłeś...masz obok siebie ko­goś ko­go bar­dzo moc­no kochasz,osobę dla której byłeś kiedyś nikim,a [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 maja 2017, 15:19

Kocham to znaczy być przy kimś bez względu na wszystko... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 stycznia 2017, 15:05

I to już jest KO­NIEC...ta­ki praw­dzi­wy,już nic nas nie łączy,nie ma­my te­matów do rozmów...jes­teśmy dla siebie jak zu­pełnie ob­cy ludzie.Zwykłe ,,cześć" jest już po­nad nasze siły.Cza­sem mnie to prze­raża,że tak blis­kie so­bie oso­by z dnia na dzień stają się co­raz bar­dziej so­bie ob­ce.Nic nie mogę na to po­radzić cho­ciaż bar­dzo bym chciała...cza­sem cofnąć i zat­rzy­mać ten czas...za­pom­nijmy o swoim is­tnieniu,tak będzie naj­le­piej dla nas obojga. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 lutego 2016, 15:31
Zeszyty
  • Myśli – Cza­sem war­to poczy­tać:)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 14:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czuje się spełniona...mam wszys­tko [...]

wczoraj, 14:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Z miłości

6 grudnia 2018, 16:25yestem sko­men­to­wał tek­st Czuje się spełniona...mam wszys­tko [...]

6 grudnia 2018, 08:27piórem2 sko­men­to­wał tek­st Z miłości

6 grudnia 2018, 08:25promyczek22 do­dał no­wy tek­st Z miłości

6 grudnia 2018, 08:15promyczek22 do­dał no­wy tek­st Czuje się spełniona...mam wszys­tko [...]

26 stycznia 2018, 09:19kati75 sko­men­to­wał tek­st Boisz się,że Cię kiedyś [...]

26 stycznia 2018, 09:03carolyna sko­men­to­wał tek­st Zabrałeś mi wszys­tko co [...]

25 stycznia 2018, 22:42Yankes sko­men­to­wał tek­st Boisz się,że Cię kiedyś [...]

25 stycznia 2018, 22:37Polna sko­men­to­wał tek­st Boisz się,że Cię kiedyś [...]